แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (F-053)

หลักสูตรปริญญาตรี
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 001 (08)-57 แบบประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล
2 009 (09)_59 แบบประเมินการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและการวางแผนโครงการ
3 048 (02)-57 แบบประเมินย่อรายงานวิจัย
4 067 (10)-51 แบบประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล
5 069 (05)-50 แบบประเมินสมรรถนะที่ 2 จริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย
6 070 (05)-58 ใบประเมินผลภาคปฏิบัติด้านการใช้ความรู้ทักษะทางปัญญาและการปฏิบัติ
7 073 (09)-54 แบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
8 074 (10)-64 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs) หลักสูตร 2560
9 074 (11)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) หลักสูตร 2565 
9 074-281 (06)-58 แบบประเมินสมรรถนะ (พื้นฐาน)
10 074-284 (18)-63 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
11 074-381 (06)-62 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (เด็ก)
12 074-387 (19)-65 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs)
13 074-388 (17)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)_มารดา
14 074-481 (17)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังการปฏิบัติการพยาบาล (จิตเวช)
15 074-482 (18)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs)
16 074-483 (15)-64 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)ฯ
17 074-484 (06)-58 แบบประเมินสมรรถนะ (ชุมชน)
18 074-487 (14)-64 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) มารดา
19 074-488 (08)-59 แบบประเมินสมรรถนะ (จิตเวช)
20 074-Adult 1-2 (12)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
21 074-286 (00)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Leaning Outcomes: CLOs) หลักสูตร 2565 สำหรับการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย
22 074-286 (00)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) หลักสูตร 2565 สำหรับการฝึกในสถานการณ์จำลอง
21 096 (06)-51 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
22 125 (07)-50 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
23 126 (03)-51 แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติ
24 136 (02)-58 แบบประเมินผลรายงานกลุ่ม
25 144 (07)-61 ประเมินกิจกรรมกลุ่ม
26 167 (06)-61-แบบประเมินบันทึกการสอนสุขศึกษา
27 168 (02)-48 แบบประเมินการทำอุปกรณ์การสอน
28 170 (09)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)ฯ เฉพาะราย 
29 172 (04)-61 แบบประเมินการเขียนแผนการพยาบาล
30 174 (04)-49 แบบประเมินผลการปฏิบัติฝึกพูด
31 181 (04)-66 แบบฟอร์มการประเมินรายงานและกิจกรรมกลุ่ม
32 186 (04)-64 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย
33 190 (03)-53 แบบฟอร์มประเมินรายงาน
34 202 (02)-50 แบบฟอร์มประเมินรายงานการแปลและสรุปบทความ
35 208 (03)-62 แบบประเมินผลการรายงานกลุ่ม
36 210 (02)-58 แบบประเมินผลนำเสนอการศึกษาดูงานและประเมินงาน
37 214 (04)-56 แบบประเมิน รายงานการวิเคราะห์ตนเองเพื่อส่งเสริมการให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฯ
38 216 (05)-50 แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
39 221 (04)-63 แบบประเมินความสามารถในการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน
40 230 (03)-58 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการตรวจรักษาพยาบาล
41 234 (04)-50 แบบประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล การบริหารจัดการฯ
42 253 (02)-56 แบบประเมินการทำรายงาน  และการนำเสนอกรณีศึกษา
43 261 (00)-50 แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
44 262 (03)-60 แบบบันทึกพฤติกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL
45 263 (00)-50 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
46 265 (02)-53 แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานโครงการทำความดีเพื่อสังคม
47 266 (01)-51 แบบประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนโดยนักศึกษา
48 280 (01)-62 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม- ประเมินเพื่อน
49 281 (00)-51 แบบประเมินการนำเสนอ
50 282 (01)-58 แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติการ...
51 283 (00)-51 แบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ
52 284 (02)-54 แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
53 285 (00)-52 แบบฟอร์มการประเมินผลรายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย
54 288 (00)-52 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีความร่วมมือ
55 290 (01)-52 แบบประเมินรายงาน
56 291 (01)-53 แบบประเมินการเรียนรู้ผ่าน E-learning
57 293 (02)-59 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในบทเรียนออนไลน์
58 294 (00)-53 แบบประเมินการผลิตสื่อแผ่นพับเพื่อใช้ในการสอน
59 299 (04)-61 แบบประเมินการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
60 300 (00)-54 แบบประเมินการตรวจร่างกาย (Physical Assessment)
61 301 (00)-54 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการอภิปรายกลุ่มย่อย
62 302 (00)-54 แบบประเมินรายงานการเยี่ยมครอบครัว
63 304 (01)-58 แบบประเมินอภิปรายกลุ่มย่อย case analysis
64 305 (01)-58 แบบประเมินการนำเสนอข้อมูลในกลุ่มย่อย
65 317 (01)-58 ประเมินผล การอภิปราย วิเคราะห์  ผลกระทบทางจริยธรรมและประเด็นทางสังคม
66 318 (01)-57 แบบประเมินการฝึกทักษะกระบวนการพยาบาล
67 319 (01)-61 แบบประเมินการสร้างสัมพันธภาพ
68 320 (04)-62 แบบประเมินตรวจร่างกาย
69 321 (02)-63 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การพ่นยาในเด็ก
70 322 (02)-63 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การให้ออกซิเจนชนิดครอบศีรษะ
71 323 (04)-66 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การดูดเสมหะฯ
72 324 (03)-66 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การให้อาหารทางสายยางฯ
73 325 (00)-56 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  การปรับอัตราการไหลของสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
74 326 (06)-66 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจฯ
75 327 (02)-66 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การทำกายภาพบำบัดทรวงอกในเด็กฯ
76 328 (03)-66 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย
77 329 (01)-56 แบบประเมินทักษะการทำแผลชนิดแห้ง
78 330 (02)-66 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำโดยวิธีการหยด (IV Drip/ IV infusion) ผ่านขวดสารน้ำ (Piggy pack)
79 331 (01)-66 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำโดยตรง (IV Direct/IV bolus) ผ่านทางเข็มที่ใส่คาไว้ในหลอดเลือดดำ (NSS lock)
80 332 (01)-56 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ ผ่านทาง.. NSS lock
81 334 (02)-66 แบบประเมินทักษะการวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต (TPR & BP)
82 335 (01)-57 แบบประเมินทักษะการดูดเสมหะในท่อหลอดลม (Endotracheal suction)
83 336 (02)-66 แบบประเมินทักษะการทำแผลชนิดเปียก (Wet dressing)
84 341 (04)-64 แบบประเมินการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม
85 343 (00)-57 แบบประเมินการนำเสนองานวิจัย
86 344 (01)-64 แบบประเมินการเขียนรายงาน
86 345 (01)-66 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular injection)
87 356 (00) แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
88 357 (01) แบบประเมินรายงานการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
89 363 (01) แบบประเมินผล OSCE หัตถการ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อในเด็กอายุ 1-5 ปี
90 364 (00)-58 แบบประเมินผู้นำอภิปรายกลุ่มย่อย
91 365 (00)-58 แบบประเมินผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย
92 366 (03)-63 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
93 367 (01)-61 Evaluation Group Presentation
94 368 (01)-61 Evaluation  Participation in Group Discussion.doc
95 369 (01)-60 Criteria for Grading Paper Assignments
96 373 (00)-59 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายหลังการได้รับคำแนะนำ
97 374 (01)-62 แบบประเมินคะแนนความร่วมมือระหว่างเรียนของนักศึกษาทีมเดียวกัน
98 375 (00) แบบประเมินใหม่  Case conference
99 376 (01)-61-แบบประเมินการฝึกทักษะการให้สุขศึกษา
100 384 (01)-61  แบบประเมินการทำงานกลุ่มและการมีส่วนร่วม
101 385 (00)-60 แบบประเมินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
102 386 (01)-63 แบบประเมินทักษะปฏิบัติการตรวจร่างกาย Head to toe assessment
103 393 (00) แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกรณีศึกษา
104 394 (02)-67 แบบประเมิน infographic
105 395 (00)-60 แบบสังเกตเชิงจริยธรรมเรื่องความรับผิดชอบด้านการเรียนและความซื่อสัตย์
106 396 (00)-60 แบบประเมินการนำเสนอ
107 398 (01)-61 แบบสังเกตทักษะการกล้าแสดงออก-เพื่อนประเมินเพื่อน
108 399 (01)-61 แบบประเมินผลงานการอภิปรายกลุ่ม
109 399 (02)-65 แบบประเมินผลงานการวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารทางการพยาบาล
110 400 (01)-62 แบบประเมินกรณีศึกษา (Case Study Assessment Form) 
111 401 (02)-66 แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
112 402 (00)-61 แบบประเมินการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
113 403 (01)-66 แบบประเมินแผนผังมโนทัศน์
114 404 (00)-61 แบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรม
115 409 (01)-63 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
116 410 (00)-61 แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
117 411 (01)-63 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล
118 412 (02)-65 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อย Pre-post conference
119 417 (01)-63 แบบประเมินโครงงานจัดการข้อมูลทางการพยาบาล
120 418 (02)-66 แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา
121 419 (00)-62 แบบประเมินความรู้ในการอภิปรายกรณีศึกษา
122 432 (01)-66 แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Analysis)
123 433 (02)-66 แบบประเมินรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนและโครงการแก้ไขปัญหา
124 434 (00)-63 แบบฟอร์มประเมินรายงาน 
125 436 (00)-63 แบบประเมินแผนผังความคิด (Mind Mapping)
126 438 (00)-63 แบบประเมินผู้นำเสนอการอภิปราย
127 439 (00)-63 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
128 440 (00)-63 แบบประเมินแบบฝึกหัดท้ายบท
129 441 (00)-63 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
130 442 (00)-63 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง-บัณฑิต
131 456 (03)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)ฯ หน่วยตรวจ
132 457 (00)-64 แบบประเมินการวิพากษ์บทความวิจัย
133 468 (00)-65 แบบประเมินการนำเสนอปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวช
134 469 (00)-65 แบบประเมินการปภิปรายกลุ่มย่อย วิชา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
135 470 (00)-65 แบบประเมินการวิเคราะห์และนำเสนอกรณีศึกษา
136 473 (00)-66 แบบประเมินรายงานการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการตามช่วงวัย
137 474 (00)-66 แบบประเมินรายงานกระบวนการพัฒนาตน
138 475 (00)-66 แบบประเมิน : การนำเสนอ
139 476 (00)-66 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม / อภิปรายกลุ่ม
140 481 (00)-66 แบบประเมินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
141 482 (00)-66 แบบประเมินทักษะปฏิบัติการตรวจร่างกาย Head to toe assessment สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2                       
142 483 (00)-66 แบบประเมินการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุ
143 484 (00)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
144 488 (00)-66 แบบประเมินการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล 
145 490 (00)-66 แบบประเมินทักษะปฏิบัติการตรวจร่างกาย Head to toe assessment (for 2nd students)
146 491 (00)-66 แบบประเมินการบันทึกการตรวจร่างกาย
147 492 (00)-66 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย
148 493 (00)-66 แบบประเมินการวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวการพยาบาลและการผดุงครรภ์
149

494 (00)-66 แบบประเมินการจัดการข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

150 495 (00)-66 แบบประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล
หลักสูตรปริญญาตรี(นานาชาติ)
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 485 (00)-66 Evaluation: Mind mapping
2 486 (00)-66 Evaluation: Group presentation
3 497 (00)-67 Evaluation: Participation in Group Seminar
4 498 (00)-67 Evaluation: Leader in Seminar/ Presentation
5 499 (01)-67 Evaluation: Grading Seminar Report
6 500 (00)-67 Hospital information system study visit report evaluation form
7 501 (00)-67 Evaluation form: Discussion of legal and ethical issues of hospital information systems and social media uses in healthcare
8 502 (00)-67 Infographic production evaluation form
9 503 (00)-67 Data management and presentation evaluation form
10 504 (00)-67 Evaluation form for creating a database 
11 505 (00)-67 Evaluation Participation in Learning Activity
12 506 (00)-67 Evaluation Report for Self-Development
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 053 (05)-50 แบบประเมินแผนการสอนในคลินิก
2 054 (06)-52 แบบฟอร์มประเมินการสอน Topic Clinical Teaching
3 058 (05)-64 Evaluation  Participation in Group Discussion Seminar
4 062 (02) แบบประเมินผลงานกลุ่ม การศึกษาดูงานในสถาบันของรัฐฯ
5 090 (01)-46 Evaluation of Presentation
6 092 (02)-50 ใบประเมินผลการศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาชุมชน
7 093 (03)-55 แบบประเมินรายงานศึกษาชุมชนและการจัดทำโครงการ
8 099 (04)-64 Evaluation  Leader in group discussion- Seminar
9 108 (02)-64 แบบประเมินการประชุมกลุ่มในการเรียนรู้ทางคลินิก (ไทย-อังกฤษ)
10 111 (01)-43 แบบประเมินกรณีศึกษา (Case Study)
11 113 (03)-59 แบบฟอร์มประเมินโครงการ
12 114 (04)-59 แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
13 128 (05)-64 แบบประเมิน Case Conferance
14 138 (02)-48 แบบประเมินรายงานการวิจารณ์งานวิจัย
15 138 (02)-48 Evaluation Form for the Critique of Research Articles
16 150 (04)-66 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
17 150 (04)-66 Psychiatric and Mental Health Nursing Practice Evaluation Form
18 151 (03)-66 แบบประเมินผลรายงานบันทึกการสนทนาระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย 
19 151 (03)-66 Process Recording Evaluation Form
20 152 (03)-66 แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา
21 152 (03)-66 Case Study Report Evaluation Form 
22 153 (01)-50 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก
23 177 (04)-58 ประเมินรายงานการศึกษาครอบครัว
24 204 (02)-66 แบประเมินการทำกลุ่มจิตบำบัด
25 204 (02)-66 Supportive Group Psychotherapy Practice Evaluation Form
20 206 (01)-47 ใบประเมินผลรายงานการให้คำปรึกษาครอบครัว
27 206 (03)-50 Evaluation Tool Clinical Practice
28 220 (02)-50 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ปัญหาทางการพยาบาลฯ
29 224 (01)-51 แบบประเมินผลการเขียนบทความทางวิชาการ-รายงาน
30 238 (05)-64 Evaluation Comprehensive Health Assessment รอ
31 250 (01)-50 แบบประเมินรายงาน
32 257 (05)-64 แบบประเมินการเขียนรายงาน
33 266 (01)-51 แบบประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนโดยนักศึกษา
34 267 (01)-61 แบบประเมินรายงานแนวคิดโครงร่างวิจัย
35 268 (02)-66 Criteria for Grading Seminar Presentation
36 269 (00)-50 Evaluation Participation in Discussion
37 273 (00)-51 Criteria for grading seminar session
37 277 (02)-60 Class Participation-Discussion Evaluation Form
38 279 (00)-51 แบบประเมินการปฏิบัติ- รายงาน Psychiatric Interviewฯ
31 286 (00)-52 แบบประเมินโครงการเพื่อแก้ปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก
39 287 (00)-52 แบบประเมินการสัมมนาการพยาบาลเด็กขั้นสูงทางคลินิก
40 296 (00)-54 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม
41 303 (01)-60 แบบประเมินการอภิปรายวารสารสโมสร
42 306 (01)-64 Evaluation Form-Daily report Weekly report (ไทย-อังกฤษ)
43 307 (00)-56 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกชุมชน (ฟอร์มกลาง )
44 346 (01)-58 criteria for grading paper (assignment1)
45 347 (01)-58 criteria for grading paper (assignment2)
46 348 (01)-58 criteria for grading paper (assignment3-1)
47 349 (01)-58 criteria for grading paper (assignment3-2)
48 350 (01)-58 criteria for grading special presentation (research utilization in nursing)
49 351 (02)-60 criteria for grading paper (proposal)
50 352 (00)-57 criteria for grading article report
51 353 (00) evaluation form - Topic review in nursing practice guideline
52 369 (01)-60 Criteria for Grading Paper Assignments
53 370 (01)-60 Criteria for Discussion Thread
54 371 (01)-60 Criteria for Grading the Virtual Classroom
55 372 (01)-58 Class Participation - Discussion Evaluation Form
56 377 (03)-59 Evaluation  Leader in group discussion- Seminar
57 378 (00)-59 Participation in Group Discussion & Seminar
58 379 (00)-59 Evaluation for Applying Theory of Nursing...
59 380 (02)-64 Evaluation form Clinical Nursing Round
60 381 (01)-64 Evaluation form Care Management
61 382 (01) แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
62 383 (00) แบบประเมิน Reflective Exrcise
63 392 (00) -60 แบบประเมินการนำเสนอผลการประเมินภาวะสุขภาพ
63

394 (00)-66 แบบประเมินการสร้างสื่อ Infographic

64 397 (00) Creteria for Grading Project-Case report
65 405 (00)-61 แบบประเมิน  การศึกษาดูงานระบบบริการบำบัดเสริมทางการพยาบาล
66 414 (01)-63 Evaluation Form of Oral Presentation
67 419 (00)-62 แบบประเมินความรู้ในการอภิปรายกรณีศึกษา
68 420 (00)-62 Evaluation Form_Weekly Report in Clinical Practice
69 421 (00)-62 Field Trip Report-International Visit
70 422 (00)-62 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก-ชุมชน 
71 423 (00)-63 แบบประเมินการตรวจร่างกาย (Physical Assessment)
72 424 (01)-64 แบบประเมินรายงานการประเมินสุขภาพทารกแรกเกิดและเด็ก
73 425 (01)-64 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก-ชุมชน (เด็ก)
74 426 (00)-63 แบบประเมินการปฏิบัติพยาบาลในคลินิกร่วมกับการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม1
75 427 (01)-65 Evaluation Form-Weekly Report in Clinical Practice
75 428 (00)-63 Evaluation Form- Project evaluation and presentation
76 429 (01)-64 Evaluation-Health assessment in Advance Nursing
77 430 (01)-64 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก-ชุมชน (เด็ก)
78 431 (01)-65 Evaluation-Case study report and presentation
79 435 (00)-63 แบบประเมินการค้นคว้าและการนำเสนอ
80 437 (01)-64 แบบประเมินรายงาน
81 443 (00)-63 Evaluation Form Reading Assignment
82 444 (00)-63 Evaluation Form Case conference
83 445 (00)-63 แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก
84 446 (00)-63 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคอง
85 447 (00)-64 แบบประเมินตรวจร่างกาย
86 448 (01)-65 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลรักษาโรคเบื้องต้น
87 449 (00)-64 แบบประเมินการเขียนรายงานกรณีศึกษา
88 450 (00)-64 Evaluation- Research Paper
89 451 (01)-64 แบบประเมินการใช้วิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์
90 452 (00)-64 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกชุมชน
91 453 (00)-64 แบบประเมิน Photo Voice
92 454 (00)-64 แบบประเมิน  Case Conference
93 458 (00)-64 Criteria for Grading Seminar Presentation
94 459 (00)-64 Class Participation-Discussion Evaluation Form
95 460 (00)-64 Evaluation Form Care management
96 461 (00)-64 Evaluation Form Topic Review of Nursing Guideline
97 462 (00)-64 Evaluation Form Family study 
98 463 (00)-64 Evaluation Form Clinical problems and management 
99 464 (00)-64 Evaluation Form A Health care project report in the selected group of patients
100 465 (00)-64 Evaluation form Comprehensive Geriatric Assessment
101 466 (00)-64 Student Assessment Weekly Report Feedback
102 467 (00)-64 แบบประเมินโครงการอนามัยโรงเรียน
103 471 (00)-66 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์การทำกลุ่มจิตบำบัด
104 471 (00)-66 Analysis of Supportive Group Psychotherapy Report Evaluation Form
105 472 (00)-65 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
106 477 (00)-66 Research Proposal Evaluation Form
107 479 (00)-66 แบบประเมินกรณีศึกษา (Case Study) การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (ปฏิบัติ)
108 480 (00)-66 Evaluation Form: Topic Review Presentation
109 487 (00)-66 Creteria for Grading Project-Case report
110 489 (00)-66 Criteria for Grading Individual Report
111 496 (00)-66 แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก
112 507 (00)-67 Evaluation Form: A Health Project Evaluation and Presentation
113 508 (00)-67 Paper evaluation form
หลักสูตรวุฒิบัตร
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 113 (03)-59 แบบฟอร์มประเมินโครงการ
2 114 (04)-59 แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 358 (02)-60 แบบประเมินการพัฒนาเครื่องมือและหรือนวตกรรมในการประเมินและดูแลสุขภาพ
4 359 (00)-58 Evaluation of Presentation
5 361 (00)-58 ประเมินรายงานการศึกษาครอบครัว
6 387 (01) -62 แบบประเมินการนำเสนอ Topic review
7 388 (01) -62 แบบประเมินกรณีศึกษา
8 389 (01) -62 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยที่สนใจ
9 390 (01) -62 แบบประเมินรายงานการสังเคราะห์รูปแบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่สนใจ
10 391 (00) -60 แบบประเมินการพัฒนาโครงการ (สัมมนาการพัฒนาโครงการ)
11 415 (00)-62 แบบประเมินการจัดทำฐานข้อมูลขนาดเล็ก ..
12 416 (00)-62 แบบประเมินการวิเคราะห์นโยบายสุขภาพและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
13 455 (00)-64 แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
14 478 (00)-66 แบบประเมินการสอบกรณีศึกษารายยาว (Long Case Examination)
15 509 (00)-67 แบบประเมินทักษะการสนทนาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing: MI)
หลักสูตรเฉพาะทาง
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 240 (01)-52 แบบประเมินฝึกปฏิบัติ  Epidemic analysis
2 242 (01)-53 แบบฟอร์มการประเมินผล Conference interesting case
3 244 (01)-53 แบบฟอร์มการประเมินผล  Group Project
4 246 (01)-56 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5 249 (01)-56 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย
6 255 (01)-50 แบบประเมินผลทักษะปฏิบัติด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
7 258 (01)-54 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
8 259 (00)-50 แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
9 260 (00)-50 เกณฑ์ประเมินเนื้อหาที่สืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต
10 264 (00)-50 แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานและการทำโครงการ
11 270 (00)-50 แบบประเมินการนำสัมมนาสำหรับผู้นำสัมมนา
12 271 (00)-50 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการสัมมนา
13 289 (00)-52 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย (conference)
14 292 (00)-52 แบบประเมินการสรุปหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาวะระดับปฐมภูมิ
15 295 (00)-53 แบบประเมินผลการเขียนบทความทางวิชาการ รายงาน
16 309 (03)-58  ประเมินทักษะการซักประวัติ คัดกรอง ตรวจวินิจฉัยฯ
17 313 (03)-58 แบบประเมินแผนการพยาบาล
18 314 (03)-57 แบบประเมินกรณีศึกษา
19 315 (02)-57 แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ
20 319 (01)-61 แบบประเมินการสร้างสัมพันธภาพ
21 337 (00)-57 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE การตรวจตาส่วนหลังด้วย ophthalmoscope
22 338 (00)-57 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE การตรวจการหักเหของแสงด้วย Retinoscope
23 339 (01)-57 แบบประเมินรายงานการเขียนโครงการ
24 340 (01) ประเมินทักษะการปฏิบัติโครงการส่งเสริมสุขภาพตาในชุมชน
25 342 (00)-57 แบบประเมินอภิปรายกลุ่มย่อย
26 345 (00)-57 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
27 354 (00) แบบประเมินปฏิบัติทางการพยาบาล
28 355 (00) แบบฟอร์มประเมินผล OSCE- การตรวจตาส่วนนอกและส่วนหน้าด้วยไฟฉายและไม้พันสำลี
29 362 (00)-58 แบบประเมินรายงานห้องผ่าตัด
     
     
     
     
Thai