ดาวน์โหลด
เอกสารการประเมิน/การจัดการความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน/รายงานประจำปี/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ
การอบรม
วิทยากรภายใน/ภายนอกคณะฯ
กรมอุตุนิยมวิทยา
จากกรมอุตุนิยมวิทยา
 
  วีดีโอด้านความเสี่ยง