ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2