คำถามที่พบบ่อย

 
1.  เหตุผลหรือความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารความเสี่ยง
 
     คำตอบ  เพราะการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งใน ด้านผลกำไรและการปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 
 
 
2.  ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารความเสี่ยง มีอะไรบ้าง
 
     คำตอบ  ประโยชน์ในการประเมินมีหลายประการ คือ
 
1. ความสอดคล้องกันระหว่างความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)และกลยุทธ์ขององค์กร:ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ความไม่แน่นอนโดยรวมที่องค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการประเมินทางเลือกในการดำเนินกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงช่วยให้ผู้บริหารพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 
 
2.  ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโต ความเสี่ยง และ ผลตอบแทนธุรกิจ: การบริหารความเสี่ยงสนับสนุนให้องค์กรสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการเติบโตและผลตอบแทนของธุรกิจ
 
 
3.   การจัดการความเสี่ยง:  เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะสิ่งที่เป็นความเสียหาย จึงช่วยให้ผู้บริหารสามารถบ่งชี้และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
4.  การลดความสูญเสียและสิ่งที่ไม่คาดหวังจากการดำเนินการ: การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทางเสียหาย ด้วยการประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีจัดการ ดังนั้นลดสิ่งที่ไม่คาดหวังและการสูญเสียต่อธุรกิจ
 
 
5.  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร: องค์กรทุกแห่งประสบกับความเสี่ยงมากมายซึ่งมีผลต่อหน่วยงานและการปฏิบัติงานต่างๆ การบริหารความเสี่ยงช่วยทำให้เห็นว่าความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจึงควรมองความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
 
6.  การสร้างโอกาส: การพิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรโดยไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นความเสียหาย ช่วยให้ผู้บริหารสามารถบ่งชี้ และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 
3.  ใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
 
     คำตอบ  หน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินความเสี่ยง เพื่อค้นหาว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดมีโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เป้าหมายของหน่วยงานไม่บรรลุ  ถึงแม้จะมีเพียงหน่วยงานเดียวที่ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงก็อาจทำให้องค์กรเสียหายได้ เพราะทุกหน่วยงานย่อมมีความสำคัญในการดำเนินงานที่จะทำให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายได้