ความหมายของการบริหารความเสี่ยง

 
ความหมาย
     
     ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงโอกาสที่เหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเคยเกิดขึ้นแล้ว และคาดว่าจะเกิดขึ้นอีก เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรเกิดความเสียหาย ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
      การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน  โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ 
ที่มา : กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร : Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway Commission 

 

วัตถุประสงค์
 
      การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่า ความเสี่ยงในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถรับรู้ ประเมิน  จัดการและมีเจ้าของ ความเสี่ยง ผ่านกระบวนการประเมินและติดตามความเสี่ยง ตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้ผู้บริหารคณะฯ ทุกคนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้คณะบรรลุกิจกรรมหลัก โดยที่ความเสี่ยงสามารถจัดการอยู่ในระดับที่รับได้ 

 

ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับปัญหา