รายงานการบริหารความเสี่ยงระดับพันธกิจ

Risk Management Website Report 2562
รายงานการประเมินความเสี่ยง
ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Risk Management Website Report 2561
รายงานการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2561
รายงานการประเมินความเสี่ยง
ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
รายงานการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561
รายงานการประเมินความเสี่ยง
ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562