แผนที่สำนักงาน

แผนที่สำนักงาน

 

งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

   โทร. 0 2201 0063 โทรสาร 0 2201 0063