การอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
 
การอบรม เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2565"
 
โดยวิทยากร อาจารย์ นายแพทย์นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์
 
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
 
เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565