บทความโดย ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลง...

 

An interview with Alex `Sandy’ Pentland directs MIT’s Human Dynamics Laboratory...

 

So what should leaders prepare for? This report profiles 10 trends that have the potential to signific...

 

Sometimes it is the little things that make the biggest impact.

 

ความเสี่ยงไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพียงเท่านั้น แต่...

 

COSO หรือ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission เป็นองค์กรที่เกิดจากการ...

 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งท...

 

ประเทศไทยมีการบริหารจัดการหลายภาคส่วน เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเหมือนกับอาร...

 

By Varunee Pridanonda  and Vilaiporn Taweelappontong 

 

      ความหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของ COSO  เขียนโด...

 

ข้อมูลทั้งหมดของรายงานสามารถใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในส่วนของส...

 

หากองค์กรพิจารณาระบบบริหารความเสี่ยงเป็นระบบใหญ่ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริห...

 

บทสรุปการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง COSO ERM สำหรับผู้บริหาร  ฉบับภาษาไทย