สรุปผลจากการถอดบทเรียนระหว่างการปฏิบัติงานด้านระบบสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรคโควิด19 ของประเทศไทย

สรุปผลจากการถอดบทเรียนระหว่างการปฏิบัติงานด้านระบบสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรค #โควิด19 ของประเทศไทย

รายงานฉบับเต็มสามารถดูได้ที่ https://www.who.int/.../searo/thailand/iar-covid19-th.pdf

Summary of Thailand's review of the health system response to #COVID19

Full report is available at https://www.who.int/.../searo/thailand/iar-covid19-en.pdf