การชี้แจง เรื่อง การบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

VDO การชี้แจง เรื่อง การบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2565

 

โดยวิทยากร ทีมงานบริหารความเสี่ยง

 

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ webex