You are here

งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2565

งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์โงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 52 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2565 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์, รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

  

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250