Basic surgical Skill in Otolaryngology Head & Neck Surgery Course

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทยพฒน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชืรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับมอบหมายจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยในการจัดโครงการอบรม Basic surgical Skill in Otolaryngology Head & Neck Surgery Course เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1 หรือ 2 ได้เข้าใจหลักการพื้นฐานในการผ่าตัดที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเย็บแผล การจับเนื้อเยื่อ การตกแต่งบาดแผล การปิดแผล การดูแลแผล รวมไปถึงมีความเข้าใจในวัสดุที่ใช้เย็บแผล และยังเปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านทุกสถาบัน ได้มีโอกาสเรียนรู้ และและเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกด้วย