You are here

Basic surgical Skill in Otolaryngology Head & Neck Surgery Course

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทยพฒน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชืรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับมอบหมายจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยในการจัดโครงการอบรม Basic surgical Skill in Otolaryngology Head & Neck Surgery Course เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1 หรือ 2 ได้เข้าใจหลักการพื้นฐานในการผ่าตัดที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเย็บแผล การจับเนื้อเยื่อ การตกแต่งบาดแผล การปิดแผล การดูแลแผล รวมไปถึงมีความเข้าใจในวัสดุที่ใช้เย็บแผล และยังเปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านทุกสถาบัน ได้มีโอกาสเรียนรู้ และและเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250