ขอเชิญโสต ศอ นาสิกแพทย์ นักแก้ไขการพูด และนักวิชาชีพอื่นๆ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 1st Ramathibodi laryngology and voice therapy conference