โรคกรดไหลย้อนลงกล่องเสียง

 

นายแพทย์ภูริช ประณีตวตกุล

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี