You are here

พิธีไหว้ครูภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของ Resident และ Fellow

 
อาจารย์ และแพทย์ประจำบ้าน ร่วมกิจกรรมวิชาการ  พิธีไหว้ครูภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของ Resident และ Fellow ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07:45-08:45 น.