อบรม Mastery Course in Prostate Cancer (Robot-assisted radical prostatectomy and novel modalities) (7/07/23)

 
ปัจฉิมนิเทศ
 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม Mastery Course in Prostate Cancer (Robot-assisted radical prostatectomy and novel modalities) ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ  Pullman Bangkok King Power