งานมุฑิตา อาจารย์อาวุโส

งานมุฑิตาจิต
 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลจัดงานมุฑิตาจิต เพื่อแสดงความขอบคุณอาจารย์อาวุโส ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประกอบ ทองผิว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เติมศักดิ์ นาวีการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของคณาจารย์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเรียนการสอน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ รวมทั้งยกย่องและเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลัง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม 910 abc ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี