You are here

การตรวจเยี่ยม ISO

ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 
   อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ ประธานกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ “เพื่อประเมินความพร้อมก่อนการเข้ารับการรับรองการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015” โดยคุณชื่นกมล ภูมลี เลขานุการฯ และกรรมการของภาควิชาศัลยศาสตร์ทุกท่านให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะตรวจเยี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 - 12:30 น. ณ  ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคาร 1