Don't be a good surgeon,be a great surgeon

Don't be a good surgeon,be a great surgeon
 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ เวชบำบัดฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤต  ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอเขิญร่วมประชุมในหัวข้อ Don't be a good surgeon,be a great surgeon ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 -19:40 น.