ตรวจประเมินหลักสูตร WFME สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

 
 
     สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ การตรวจประเมิณหลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก : World Federation of Medical Education (WFME) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00 น. ณ หองประชุมเปรม บุรี อาคาร 1ชั้น5