Integrated Conference

Integrated Conference
 
     กิจกรรมวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ Integrated Conference วันพุธ 14 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย
1.หัวข้อ "How to Conduct Meta-analysis" โดย คุณณปภัช โพธิ์พรหม ฝ่ายวิจัย ภาควิชาศัลยศาสตร์
2.หัวข้อ "Auto blood transfusions" โดย รศ.พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า หัวหน้าห้องปฏิบัติการคลังเลือด และ อ.พญ.พสุพร โพธิ์เงินนาค ภาควิชาพยาธิวิทยา ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี