Internal Survey

 
การเยี่ยมสำรวจภายใน
     ขอต้อนรับ ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคารหลัก เพื่อให้คำแนะนำการเตรียมตัวเพื่อรับการเยี่ยม Internal Survey: Gap assessmaent (Advanced HA)