You are here

งานประชุม CLT งานเลี้ยง เกษียนอายุ

งานประชุม CLT และ งานเลี้ยง เกษียนอายุ
 
     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดงานประชุม CLT และ งานเลี้ยง "เกษียนอายุ"  คุณอารีย์ บุญบวรรัตนกุล และ คุณเพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล  โดยมีหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคาร 1