Surgical skill workshop for Vascular & Transplant Surgery 2019

 
     สาขาวิชาหลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดงาน Surgical skill workshop for Vascular & Transplant Surgery 2019 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00–16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ AN2301 ชั้น 3 อาคารชีวภาพการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับความร่วมมือจาก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การสนับสนุนอาจารย์ใหญ่จำนวน 5 ร่าง