You are here

อบรมการใช้งาน Synapse Version 7

อบรมการใช้งาน Synapse Version 7
   
     ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เชิญวิทยากรจากภาควิชารังสีวิทยา ให้การอบรมการใช้งานโปรแกรมดูผล X-Ray ของผู้ป่วย(Synapse Version 7) ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 8:00-8:45 น. ณ ห้องประชุม 801AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี