กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปี พศ.2562

 
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปี พศ.2562
      ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ ห้อง 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล โดยแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณของอาจารย์แพทย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและอบรมสั่งสอนในด้านจริยธรรม และยังเป็นแบบอย่างอันดีให้ศิษย์ได้ถือปฏิบัติตาม