การอบรม "ATLS"

การอบรม ATLS
 
    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๘:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑