ตรวจประเมินหลักสูตร WFME สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 
 
     สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ การตรวจประเมิณหลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด : World Federation of Medical Education (WFME) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00 น. ณ หองประชุมทานผูหญิงวิระยา ชวกุล อาคารศูนยการแพทยสิริกิติ์ชั้น 5