การสรุปรหัสโรคและรหัสหัตถการ โดย นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์