ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาควิชาศัลยศาสตร์ 2559