You are here

การเยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรม

 
 
 
     การเยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรม ของคณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องผ่าตัดศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 3 ในวันที่ 3 และ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น.