การตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 
การตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
     ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของคณะฯ ตามเกณฑ์ WFME โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคาร 1 กำหนดการ 12:00 น. เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 12:30-14:30 น. ตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประสาทศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก) 14:30-16:30 น. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา)