ทีมสนับสนุนทางคลินิครังสีวิทยา นำเสนอผลการดำเนินงาน ภาควิชารังสีวิทยา "Healthcare Cluster" บรรย...
 
คณะทำงานเว็บไซต์ ภาควิชารังสีวิทยา  จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประกวดเว็บไซต์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพย...
 
งานมุฑิตาจิต 90 ปี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี บุญโชติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-13.30 น. (Th...
 
ภาควิชารังสีวิทยาส่งมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ช่วยเหลือแก่ญาติสายตรงและเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร แก่...
 
   งานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชารังสีวิทยา ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลร...
 
ขอแสดลงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
 
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...
 
งานเกษียณอายุราชการบุคลากรภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสุวัธนา
 
ประชุมวิชาการ "Musculoskeletal Imaging"  วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558
 
ภาพกิจกรรม open house รุ่นที่ 1
วันที่ 27-28 ส.ค. 58 ณ ภาควิชารังสีวิทยา