icon 2
Diagnostic Radiology
สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย
icon 1
Radiation Oncology
สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
icon 3
Nuclear Medicine
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 

You are here

หลักสูตร

  ภาควิชารังสีวิทยากำหนดแนวทาง  นโยบาย  กลยุทธ์  และเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานรังสีวิทยา และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  ดังนี้

         -  จัดการเรียนการสอนเป็นระบบ มุ่งเน้นการเรียนรู้พื้นฐาน และองค์รวม
         -  มีแนวทางการฝึกปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาทางคลินิก
         -  ส่งเสริมการการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
         -  ดำเนินการทบทวนคู่มือการฝึกอบรมทุกสิ้นปีการศึกษา
         -  ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
         -  กำหนดเป้าหมายผู้สำเร็จการฝึกอบรมในเวลาที่กำหนด 100% ทุกปี
         -  รับการประเมินสถาบันฝึกอบรม 5 ปี/ครั้ง
         -  ดำเนินการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น และปัญหา จากแพทย์ประจำบ้านเดือนละครั้ง

          ดำเนินการประชุมการเรียนการสอนโดยคณาจารย์  เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร/เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการการฝึกอบรมฯ ให้เป็นไปตามกระบวนการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  โดย กำหนดการประชุมทุก 3 เดือน ซึ่งหลักสูตรที่ทางภาควิชาเปิดสอนในขณะนี้คือ

         -  นักศึกษาแพทย์
         -  แพทย์ประจำบ้าน
         -  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
         -  นานาชาติ
         -  ฟิสิกส์ทางการแพทย์
    ภาควิชารังสีวิทยากำหนดแนวทาง  นโยบาย  กลยุทธ์  และเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานรังสีวิทยา และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  ดังนี้

         -  จัดการเรียนการสอนเป็นระบบ มุ่งเน้นการเรียนรู้พื้นฐาน และองค์รวม
         -  มีแนวทางการฝึกปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาทางคลินิก
         -  ส่งเสริมการการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
         -  ดำเนินการทบทวนคู่มือการฝึกอบรมทุกสิ้นปีการศึกษา
         -  ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
         -  กำหนดเป้าหมายผู้สำเร็จการฝึกอบรมในเวลาที่กำหนด 100% ทุกปี
         -  รับการประเมินสถาบันฝึกอบรม 5 ปี/ครั้ง
         -  ดำเนินการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น และปัญหา จากแพทย์ประจำบ้านเดือนละครั้ง

          ดำเนินการประชุมการเรียนการสอนโดยคณาจารย์  เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร/เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการการฝึกอบรมฯ ให้เป็นไปตามกระบวนการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  โดย กำหนดการประชุมทุก 3 เดือน ซึ่งหลักสูตรที่ทางภาควิชาเปิดสอนในขณะนี้คือ

         -  นักศึกษาแพทย์
         -  แพทย์ประจำบ้าน
         -  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
         -  นานาชาติ
         -  ฟิสิกส์ทางการแพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297