หลักสูตร

  ภาควิชารังสีวิทยากำหนดแนวทาง  นโยบาย  กลยุทธ์  และเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานรังสีวิทยา และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  ดังนี้

         -  จัดการเรียนการสอนเป็นระบบ มุ่งเน้นการเรียนรู้พื้นฐาน และองค์รวม
         -  มีแนวทางการฝึกปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาทางคลินิก
         -  ส่งเสริมการการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
         -  ดำเนินการทบทวนคู่มือการฝึกอบรมทุกสิ้นปีการศึกษา
         -  ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
         -  กำหนดเป้าหมายผู้สำเร็จการฝึกอบรมในเวลาที่กำหนด 100% ทุกปี
         -  รับการประเมินสถาบันฝึกอบรม 5 ปี/ครั้ง
         -  ดำเนินการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น และปัญหา จากแพทย์ประจำบ้านเดือนละครั้ง

          ดำเนินการประชุมการเรียนการสอนโดยคณาจารย์  เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร/เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการการฝึกอบรมฯ ให้เป็นไปตามกระบวนการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  โดย กำหนดการประชุมทุก 3 เดือน ซึ่งหลักสูตรที่ทางภาควิชาเปิดสอนในขณะนี้คือ

         -  นักศึกษาแพทย์
         -  แพทย์ประจำบ้าน
         -  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
         -  นานาชาติ
         -  ฟิสิกส์ทางการแพทย์
    ภาควิชารังสีวิทยากำหนดแนวทาง  นโยบาย  กลยุทธ์  และเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานรังสีวิทยา และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  ดังนี้

         -  จัดการเรียนการสอนเป็นระบบ มุ่งเน้นการเรียนรู้พื้นฐาน และองค์รวม
         -  มีแนวทางการฝึกปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาทางคลินิก
         -  ส่งเสริมการการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
         -  ดำเนินการทบทวนคู่มือการฝึกอบรมทุกสิ้นปีการศึกษา
         -  ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
         -  กำหนดเป้าหมายผู้สำเร็จการฝึกอบรมในเวลาที่กำหนด 100% ทุกปี
         -  รับการประเมินสถาบันฝึกอบรม 5 ปี/ครั้ง
         -  ดำเนินการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น และปัญหา จากแพทย์ประจำบ้านเดือนละครั้ง

          ดำเนินการประชุมการเรียนการสอนโดยคณาจารย์  เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร/เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการการฝึกอบรมฯ ให้เป็นไปตามกระบวนการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  โดย กำหนดการประชุมทุก 3 เดือน ซึ่งหลักสูตรที่ทางภาควิชาเปิดสอนในขณะนี้คือ

         -  นักศึกษาแพทย์
         -  แพทย์ประจำบ้าน
         -  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
         -  นานาชาติ
         -  ฟิสิกส์ทางการแพทย์