หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย

            สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย เป็นสาขาวิชาชีพเวชกรรมทางการแพทย์พื้นฐานที่สำคัญเน่ืองจากเป็น สาขาวิชาที่ครอบคลุมวิทยาการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการทางการแพทย์ที่สำคัญอื่นๆ อีกหลากหลายสาขาซึ่งในปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งในด้านกว้างและด้านลึก ความรุนแรงความสลับซับซ้อน และความรีบด่วน ประกอบกับในปัจจุบันมีการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและเครื่องมือ ในการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัยอย่างมากและรวดเร็ว รังสีแพทย์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่กว้างขวางมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและการให้บริการทางด้านรังสีวิทยาวินิิจฉัยทั้งในการตรวจวิคราะห์ อ่าน และรายงานผลภาพวนิิจฉัยทางรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้มี ความรู้ความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของแพทย์สาขาอื่น ชุมชนและสังคม และ ระบบสุขภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม