บริการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย

ให้ บริการแก่ผู้ป่วย หน่วยงานภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ โดยให้บริการเอกซเรย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยด้วยความถูกต้องและปลอดภัย โดยมีบริการดังนี้

 1.  เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray)  
 2.  การตรวจต่อมน้ำลาย (Sialography)  
 3.  การตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก (Upper GI & Long GI)  
 4.  การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (Intra-Venous Pyelography)  
 5.  การตรวจด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound)  
 6.  การตรวจไขสันหลัง (Mylelography)  
 7.  การตรวจลำไส้ใหญ่ (Barium Enema)  
 8.  การตรวจแมมโมแกรม (Mammogram)  
 9.  การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด  (Angiography หรือ Venography)  
 10.  การถ่างขยายเส้นเลือดโดยใช้ Balloon (Balloon Angioplasty)  
 11.  การอุดเส้นเลือด (Embolization)  
 12.  การใส่ขดลวดตาข่าย (Stent)  
 13.  TOCE  (Transcatheter Oily Chemo Embolization)  
 14.  การใส่สายระบายน้ำดี (PTBD)