การศึกษา

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีปรัชญาและปณิธาน ที่จะดำเนินการทุกๆ ด้าน เพื่อผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางรังสีให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการโดยมีค่านิยมสอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

       มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คุณภาพ (To be a Learning Organization with Integrity and Quality)
          มุ่งเรียนรู้ หมายถึง บุคคลเรียนรู้ องค์กรเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรม
          คู่คุณธรรม หมายถึง โปร่งใส มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
          นำสู่คุณภาพ หมายถึง ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และยึดผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางรังสีวิทยาชั้นนำของประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ :  ภาควิชารังสีวิทยา มีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางรังสี และบุคลากรทางรังสีทุกระดับให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในระดับสากล และเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการวิจัยในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ให้สามารถใช้ผลงานวิจัยในการแก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างคุ้มค่า และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน ทั้งรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เภสัชรังสีและการป้องกันรังสี และจะธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยปลูกฝังบุคลากรและนักศึกษาให้มีจริยธรรม เคารพนบนอบผู้มีอาวุโส และมีจิตสำนึกในการบริการอันเป็นวัฒนธรรมไทยจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ ให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการ รวมทั้งรณรงค์และชี้นำสังคมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ

          ภาควิชารังสีวิทยาให้ความสำคัญของการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระดับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ของภาควิชา ในแต่ละหลักสูตรได้จัดเตรียมการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมและมีการประเมินผลของหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

          ภายใต้แต่ละหลักสูตรจะมีกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ทุกหลักสูตรจะมีคณาจารย์และกรรมการที่ดูแลหลักสูตรอย่างใกล้ชิด นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรผ่านการประชุมพบปะกับอาจารย์ผู้ดูแลของแต่ละหลักสูตรได้เสมอ

          ผลงานของการศึกษาของภาควิชารังสีวิทยาได้ส่งเสริมและตอบสนองพันธกิจทางการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในทุกทุกเรื่อง และไม่เพียงแต่ในระดับคณะฯ ภาควิชารังสีวิทยายังได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้จากนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ในสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเห็นได้จากผู้สมัครมารับคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับต่างๆและเพื่อมาดูงานทางด้านรังสีวิทยาเป็นจำนวนมากและมีมาโดยตลอดต่อเนื่องตลอดปฎิทินการศึกษา

 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา   

          ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2513 โดยมีผู้มาเข้ารับการฝึกอบรม 2 สาขา ได้แก่ สาขารังสีวิทยาทั่วไป และสาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งต่อมาได้รับอนุมัติให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอย่างต่อเนื่องทุกปี  ปัจจุบัน ภาควิชามีโครงการการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรวม 4 สาขา หลักสูตรการฝึกอบรม ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังนี้

                1. สาขารังสีวิทยาทั่วไป                                  

                2. สาขารังสีวินิจฉัย

                3. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

                4. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

          สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาฯได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดรวม 4 สาขา ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา หลักสูตรการฝึกอบรมใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังนี้  

                1. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง   

                2. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

                3. อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

                4. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

                1. หลักสูตร

                2. ตารางเรียนตารางสอน

                3. Interdepartmental conferences

                4. E-Learning

                5. แบบประเมินออนไลน์

                6. รายชื่อศิษย์เก่า

                7. Web Link