แบบประเมินออนไลน์

ภาควิชารังสีวิทยา นอกจากมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ แล้วนั้น ทางภาควิชายังจัดทำระบบประเมินออนไลน์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ได้ใช้ในการ ประเมินแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เรียน เนื้อหาวิชา และนำไปใช้ในการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนต่อไป เข้าสู่เว็บระบบประเมินออนไลน์ <<<< คลิก