You are here

แบบประเมินออนไลน์

ภาควิชารังสีวิทยา นอกจากมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ แล้วนั้น ทางภาควิชายังจัดทำระบบประเมินออนไลน์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ได้ใช้ในการ ประเมินแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เรียน เนื้อหาวิชา และนำไปใช้ในการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนต่อไป เข้าสู่เว็บระบบประเมินออนไลน์ <<<< คลิก

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297