หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์การแพทย์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฟิสิกส์การแพทย์รุ่นที่ 33 

 

 แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

แนะนำหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2560...

โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์   MedPhysics.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2295  โทรสาร 02-201-1191