อาจารย์ประจำหลักสูตร (Acasemic Staff)

อาจารย์ประจำหลักสูตร (Acasemic Staff)
สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  อัศวผาติบุญ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
 

อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ  ตั้งบุญดวงจิตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.พุทธิพรณ์  เจริญพันธุ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กฤศณัฏฐ์  เชื่อมสามัคคี

อาจารย์ประจำหลักสูตร