การรับเข้าศึกษา (Admission)

การรับเข้าศึกษา (Admission)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
  2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. คะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด >60%
  4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

 

วิชาที่ใช้ในการสอบ

       1. Radiation Physics 
       2. Electronics 
       3. Mathematics 
       4. English language 

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

         ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/schedule.php)