หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์การแพทย์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฟิสิกส์การแพทย์รุ่นที่ 33 

 

 แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

แนะนำหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2560...