รายละเอียดหลักสูตร (Program Specification)

  

รายละเอียดหลักสูตร ( Program Specification )

ชื่อหลักสูตร

(Program Title)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

Master of Science Program in Medical Physics

ภาควิชา (Department) คณะ  (Faculty)

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Department of Diagnostic and Therapeutic Radiology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

มหาวิทยาลัย (University)

มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

(Name of the Award)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์การแพทย์)

Master of Science (Medical Physics)

ชื่อย่อปริญญาและสาขาวิชา

(Abbreviation of the Award)

วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์)

M.Sc. (Medical Physics)

หลักสูตรปรับปรุง

(Year of Revision)

พ.ศ. 2566 / 2023

Program Specification Medical Physics (Revised 2023)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

(Program Learning Outcomes)

PLO 1 Morality and ethics

  • 1.1 Demonstrate honesty, discipline, respect for rules and regulations.
  1. 1.2 Conduct oneself in accordance with academic ethics in researching, collecting, and referencing information and research results. Follow the code of ethics in the medical physics profession.

PLO 2 Knowledge

          2.1 Evaluate the qualitative and quantitative management of radiation source, radiological instruments, and clinical dosimetry process according to international standards.

  1. 2.2 Mange risk, hazard prevention and radiation safety under international standards.

PLO 3 Intellectual skills

          3.1 Demonstrate ability to think, analyze, synthesize, solve problems, create innovations in medical physics field.

PLO 4 Interpersonal skills and responsibility

          4.1 Develop teamwork, leadership, interpersonal skill, and lifelong learning skill. Demonstrate responsibility for assigned tasks both individual and team.

PLO 5 Numerical analysis, communication and information technology skills

     5.1.Demonstrate ability to analyze numbers.

     5.2.Demonstrate ability to communicate in listening, speaking, reading and writing, both formally and informally.

     5.3.Demonstrate ability to use information technology in searching for information, collecting, processing, compiling, creating, analysis, communication appropriate presentation

PLO 6 Practical skills

     6.1.Develop the clinical practice in medical physics skill at the standard level.

     6.2. Develop the specialized skills in one of the following fields i.e., radiotherapy, diagnostic radiology, and nuclear medicine.

   

 

download file pdf: