คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ | Academic Staff

001
002
003
ผศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ
(ประธานหลักสูตร)
อ.ดร. พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร
อ.ดร. พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์
001
002
003
ผศ.ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี
อ.ดร.นวลจันทร์ สท้านสุข
อ.ดร.ศุภลักษณ์ ขจรคำ