วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์

โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์ได้เริ่มโครงการจัดตั้งขึ้นตามแผนการโคลัมโบเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 องค์การอนามัยโลก (WHO) ตกลงให้ความช่วยเหลือโดยส่งผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่าน มาประจำอยู่ด้วย 2 ปี จุดประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์ เพื่อจัดตั้งเป็นหลักสูตรหลังปริญญา (postgraduate course) ในสาขา Medical Physics เพื่อขจัดความขาดแคลน นักฟิสิกส์การแพทย์ โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์เปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2514 เปิดสอนหลักสูตรหลังปริญญา 1 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา พีรบูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์ได้ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิต จำนวน 68 คน ขณะนี้รองศาสตราจารย์วิภา บุญกิตติเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์ 

ดูรายละเอียดหลักสูตร

download file pdf: