การตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2560

 
การตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2560
      การตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยม AUN-QA Assessor รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.กรองทอง ยุวถาวร, อ.ดร. ชมพูนุช ผ่องจิตร์ และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล