แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

แนะนำหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2560...

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา