You are here

งานปฐมนิเทศนักศึกษาฟิสิกส์การแพทย์รุ่นที่ 33

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์การแพทย์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฟิสิกส์การแพทย์รุ่นที่ 33 โดยโอกาสนี้ รศ.นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาท นอกจากนั้นยังมีการแนะนำหลักสูตร เครื่องมือ งานวิจัยและนักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมเครื่องมือต่าง ๆ ของทางหลักสูตร

โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์   MedPhysics.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2295  โทรสาร 02-201-1191