ติดต่อภาควิชา

ที่ตั้ง        :   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

                  270 ถนนพระรามที่6 อาคาร1 ชั้น2 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์02-201-2465-6

แฟกซ์     :  02-201-1297